Tento obchod vyžaduje, aby byl pro správnou funkci některých funkcí povolen javascript.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajůI.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Petr Hájek - HP styl studio, IČ 12585106, se sídlem Albánská 837/2, Praha, Česká republika Praha 6.
Kontaktní údaje správce jsou
Vrbičany 19. Klobuky 27374, Česká republika, EVROPA
E-mail: petr@hpstylstudio.cz
Tel: +420 608066766
Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste správci poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.
Správce zpracovává vaše identifikační, kontaktní a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti při absenci objednávky zboží nebo služeb.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavření smlouvy ani její plnění ze strany správce,
zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.
Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování správce ve smyslu článku 22 GDPR. K takovému zpracování jste udělili svůj výslovný souhlas.


IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než bude odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu 2 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.


V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodávkách zboží/služeb/provedení plateb podle smlouvy,
podílející se na provozu služeb,
poskytování marketingových služeb.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb / poskytovatelé cloudových služeb.


VI.

Vaše práva

V souladu s podmínkami nařízení GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.
Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Technická opatření pro zabezpečení osobních údajů se řídí pravidly poskytovatelů služeb elektronického obchodu Shopify a společností Google a Facebook v rámci reklamních kampaní pro naše webové stránky v souladu s jejich podmínkami.


VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím online formuláře. Zaškrtnutím souhlasu ve formuláři potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých webových stránkách nebo vám zašle novou verzi zásad ochrany osobních údajů na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.